Ordonanţă de urgenţă nr. 77/2012 (“Ordonanţa”) pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernuluinr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 827 din 10/12/2012 si a intrat in vigoare la 01.01.2013.

A) DEFINIRE TERMENI ŞI EXPRESII
Prin intrarea în vigoare a OUG 77/2012 s-a dorit definirea mai clară a unor termeneni şi expresii utilizate în materia achiziţiilor publice de natură să elimine anumite interpretări contradictorii .

 • Contractul de achiziţie publică – este definit ca fiind contractul, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, care include şi categoria contractului sectorial, astfel cum este definit la art. 229 alin. (2), cu titlu oneros, încheiat în scris între una sau mai multe autorităţi contractante, pe de o parte, şi unul ori mai mulţi operatori economici, pe de altă parte, având ca obiect execuţia de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii; diferenţa faţă de reglementarea anterioară, potrivit căreia contractul de achizitie publica era un contract comercial, ca urmare a adoptarii O.U.G. nr. 77/2012, contractul de achizitie publica devine un contract asimilat, potrivit legii, actului administrativ. Se precizează în mod expres faptul că O.U.G. nr. 34/2006 reglementează şi regimul juridic al contractului de achiziţie publică.
 • Fişa de date – document al documentaţiei de atribuire ce cuprinde informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special cu privire la adresă – inclusiv telefon, fax, e-mail, persoane de contact, mijloace de comunicare, formalităţi care trebuie îndeplinite în legătură cu participarea la procedura de atribuire, dacă sunt solicitate de autoritatea contractantă, toate cerinţele minime de calificare, precum şi toate documentele care urmează să fie prezentate de ofertanţi/candidaţi pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie, instrucţiuni privind modul de elaborare şi de prezentare a propunerii tehnice şi financiare, informaţii detaliate şi complete privind criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare, instrucţiuni privind căile de atac prevăzute de lege, precum şi orice alte informaţii prevăzute de legislaţia în domeniu.
 • Documentaţia de atribuire este mai bine clarificată ca şi conţinut şi cuprinde:

a) fişa de date; b) caietul de sarcini sau documentaţia descriptivă, aceasta din urmă fiind utilizată în cazul aplicării procedurii de dialog competitiv ori de negociere; c) informaţii referitoare la clauzele contractuale obligatorii. Cerinţele/Criteriile de calificare şi/sau selecţie, care se regăsesc în caietul de sarcini ori documentaţia descriptivă şi care nu sunt preluate în fişa de date/invitaţia de participare/anunţul de participare, sunt considerate clauze nescrise. Orice factor de evaluare cuprins în documentaţia de atribuire, care nu se regăseşte în invitaţia de participare/anunţul de participare, este considerat clauză nescrisă

 • Persoane cu funcţii de decizie – conducătorul autorităţii contractante, membrii organelor decizionale ale autorităţii contractante ce au legătură cu procedura de atribuire, precum şi orice alte persoane din cadrul autorităţii contractante ce pot influenţa conţinutul documentaţiei de atribuire şi/sau procedura de atribuire.
 • Are loc eliminarea termenului de “publice” având în vedere că în categoria autorităţilor contractante se află şi autorităţi care nu utilizează fonduri publice dar care desfăşoară activităţi relevante.

B) EXTINDEREA ENTITĂŢILOR CONSIDERATE AUTORITĂŢI CONTRACTANTE

 • Se extinde aria entităţilor considerate autorităţi contractante prin completarea articolul 8, la care după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins: “orice regie autonomă sau companie naţională/societate comercială cu capital integral ori majoritar deţinut de o autoritate contractantă, astfel cum este definită la lit. a), sau de către un alt organism de drept public”.
 • Se majorează valoarea estimată a contractelor atribuite de către o entitate juridică fără calitate de autoritate contractantă, a unui contract de lucrări, în cazul în care se îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii:

– respectivul contract este finanţat/subvenţionat în mod direct, în proporţie de mai mult de 50%, de către o autoritate contractantă;
– valoarea estimată a respectivului contract este egală sau mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 5.000.000 euro (faţă de 4.845.000 euro).

 • Se majorează valoarea estimată a contractelor atribuite de către o entitate juridică fără calitate de autoritate contractantă, a unui contract de servicii, în cazul în care se îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii:

– respectivul contract este finanţat/subvenţionat în mod direct, în proporţie de mai mult de 50%, de către o autoritate contractantă;
– valoarea estimată a respectivului contract este egală sau mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 200.000 euro (faţă de 193.000 euro)”.

C) ACHIZIŢIE DIRECTĂ

 • Pentru orice achiziţie directă a cărei valoare depăşeşte echivalentul în lei al sumei de 5.000 euro fără TVA, autoritatea contractantă transmite în SEAP o notificare în cel mult 10 zile de la data primirii documentului justificativ ce stă la baza achiziţiei realizate. Transmiterea notificării se va efectua în format electronic prin utilizarea aplicaţiei disponibile la adresa de internet www.e-licitatie.ro şi va cuprinde următoarele informaţii:

a) denumirea şi datele de identificare ale operatorului economic;
b) obiectul achiziţiei;
c) codul CPV;
d) valoarea achiziţiei;
e) cantitatea achiziţionată;
f) data realizării/atribuirii achiziţiei.

D) MODIFICARE TERMEN DE EVALUARE A DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE;ERATA

 • Pentru fluidizarea procedurilor şi ţinând seamă că nu se analizează caietele de sarcini, se reduce termenul de evaluare a documentaţie de către Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice la maximum 10 zile (faţă de 14 zile ) de la data primirii documentaţiei în SEAP, transmise de autoritatea contractantă cu privire la invitaţia-anunţul de participare având ca obiect atribuirea contractelor de achiziţie publică care intră sub incidenţa prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, fără ca această evaluare să aibă în vedere caietul de sarcini sau documentaţia descriptivă, după caz.
 • În cazul în care ANRMAP constată nereguli cu privire la documentaţie, informează autoritatea contractantă asupra neconformităţilor constatate la nivelul documentaţiei de atribuire şi a motivului pentru care acestea nu sunt în concordanţă cu prevederile legale privind achiziţiile publice. Documentaţia de atribuire retransmisă de autoritatea contractantă ca urmare a incidenţei prevederilor de mai sus este evaluată de către Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice în termen de maximum 3 zile de la data repostării acesteia în SEAP, termen care nu era precizat în dispoziţiile anterioare.
 • Apare specificat termenul “erată” inclusiv în ceea ce priveşte modificarea/completarea criteriilor de calificare şi selecţie, act cu caracter administrativ.
 • Se interzice în continuare modificarea/completarea informaţiilor cuprinse în invitaţia de participare/anunţul de participare prin intermediul clarificărilor şi fără publicarea unei erate.
 • Noua reglementare prevede în mod expres faptul că A.N.R.M.A.P. verifică şi eratele la anunţul/invitaţia de participare care modifică/completează informaţiile publicate în anunţul/invitaţia de participare.
 • Eratele se verifică de A.N.R.M.A.P. în termen de 2 zile de la data primirii in SEAP.

E) MAJORAREA PRAGURILOR VALORICE

 • În cazul contractele de concesiune de lucrari – pragul de 4.845.000 euro, prevăzut de art. 223 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006 pentru publicarea în J.O.U.E. a anunţului de participare referitor la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice, a crescut la 5.000.000 euro.
 • În mod asemănător, pragul de 4.845.000 euro arătat de art. 227 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006 pentru publicarea anunţului de participare referitor la atribuirea contractelor de achiziţie publică de lucrări de către concesionarii de lucrări publice care nu au calitatea de autoritate contractantă, a crescut la 5.000.000 euro.
 • În cazul contractelor de servicii aferente realizării investiţiilor publice şi/sau a lucrărilor de intervenţie asupra acestora, valoarea estimată cuprinde şi cuantumul aferent procentului de diverse şi neprevăzute, astfel cum acestea au fost definite de către proiectant în devizul general, prin raportarea acestui procent la valoarea estimată a contractului şi fără a aduce atingere prevederilor art. 122 lit. i), respectiv art. 252 lit. j) din OUG 34-2006.”
 • Are loc majorarea pragurilor valorice raportat la care anunţul-invitaţia de participare se va publica în SEAP şi JOUE, astfel că articolul 55, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

a) autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. a)-c), iar valoarea estimată a contractului de furnizare sau de servicii care urmează să fie atribuit este egală ori mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 130.000 euro;
b) autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. d) sau e), iar valoarea estimată a contractului de furnizare ori de servicii care urmează să fie atribuit este egală sau mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 400.000 euro;
c) valoarea estimată a contractului de lucrări care urmează să fie atribuit este egală sau mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 5.000.000 euro.”

 • Autoritatea contractantă poate aplica procedura de cerere de oferte în cazul în care valoarea estimată, fără TVA, a contractului de achiziţie publică este mai mică decât echivalentul în lei al următoarelor praguri:

a) pentru contractul de furnizare: 130.000 euro;
b) pentru contractul de servicii: 130.000 euro;
c) pentru contractul de lucrări: 5.000.000 euro.

F) PERIOADA DE ELABORARE A OFERTELOR

 • Pentru a creşte gradul de transparenţă, autoritatea contractantă va publica în SEAP denumirea şi datele de identificare ale ofertantului/candidatului/ofertantului asociat/subcontractantului/terţului susţinător, în termen de maximum 5 zile de la expirarea termenului-limită de depunere a candidaturilor/ofertelor, cu excepţia persoanelor fizice, pentru care se publică numai numele.
 • Perioada pentru elaborarea ofertelor poate fi prelungită şi în situaţia în care perioada de timp stabilită potrivit prevederilor legale nu este suficientă pentru elaborarea ofertelor şi/sau pentru pregătirea documentelor de calificare care sunt solicitate prin documentaţia de atribuire.
 • Indiferent de ipoteza în care perioada pentru elaborarea ofertelor este prelungită, data-limită de depunere a ofertelor se decalează, prin publicarea unei erate, cu o perioada suficienta, astfel incât orice operator economic interesat să dispună de un timp rezonabil necesar pentru obţinerea informaţiilor complete şi relevante pentru elaborarea ofertei.

G) CAZURI DE ANULARE A PROCEDURII DE ACHIZIŢIE NOU INTRODUSE

 • Pentru a elinima posibilitatea operatorilor economici rău intenţionaţi de a solicita clarificări în ultimul moment al intervalului de timp aferent depunerii ofertelor şi pentru a se elimina riscul ca prin clarificări să se schimbe conditiile iniţiale de ofertare, avem menţionate ca şi cazuri de anulare a unei proceduri de achiziţie publică, fiind abateri grave de la prevederile legislative în sensul art. 209 alin. (1) lit. c) pe lângă cele déjà existente, următoarele:

a) cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punând astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenul prevăzut de lege, şi prin răspunsul la solicitarea de clarificare se modifică informaţiile deja publicate, se afectează modul de elaborare a ofertelor şi devine necesară publicarea unei erate;
b) cazul în care autoritatea contractantă constată din oficiu că sunt necesare clarificări cu privire la documentaţia de atribuire şi prin clarificarea adusă se modifică informaţiile deja publicate, se afectează modul de elaborare a ofertelor şi devine necesară publicarea unei erate.

 • Deasemenea, apar două noi cazuri de anulare a procedurii: deciziile luate de autoritatea contractantă în procesul de evaluare a ofertelor au la bază cerinţe/criterii de calificare şi/sau selecţie ce nu se regăsesc în fişa de date/invitaţia de participare/anunţul de participare precum şi orice situaţie reglementată expres de prezenta ordonanţă de urgenţă.
 • Orice modificare şi/sau completare a criteriilor de calificare şi selecţie conduce/conduc la anularea procedurii de atribuire, cu excepţia:

a) modificărilor dispuse prin decizia CNSC;
b) modificărilor dispuse prin hotărâri ale instanţelor judecătoreşti;
c) măsurilor de remediere dispuse de autoritatea contractantă în temeiul art. 2561 alin. (3) şi art. 2563 alin. (1).”

 • Orice modificare de natura celor permise potrivit alineatului de mai sus se realizează cu prelungirea perioadei de depunere a candidaturilor/ofertelor, astfel încât operatorii economici să beneficieze de un interval de timp suficient pentru pregătirea documentelor de calificare şi/sau selecţie, respectiv, după caz, pentru elaborarea ofertelor.

G) DESCHIDEREA OFERTELOR – NOU TERMEN

 • Se majorează de la 20 la de 25 de zile termenul de la data deschiderii ofertelor, prin care autoritatea contractantă stabileşte oferta câştigătoare, pe baza criteriului de atribuire precizat în invitaţia de participare/anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire, dacă oferta respectivă îndeplineşte toate condiţiile de admisibilitate care rezultă din documentaţia de atribuire şi actele anexate.
 • În cazuri temeinic motivate, autoritatea contractantă poate prelungi o singură dată perioada de evaluare, cu excepţia situaţiilor în care autoritatea contractantă reevaluează ofertele ca urmare a unei decizii a Consiliului, a unei hotărâri judecătoreşti sau a recomandărilor observatorilor Unităţii pentru Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor Publice.
 • Prelungirea perioadei de evaluare se aduce la cunoştinţa operatorilor economici implicaţi, în termen de maximum 2 zile de la expirarea termenului de 25 zile.

H) PREŢ APARENT NEOBIŞNUIT DE SCĂZUT

 • O altă modificare importanţă, cu impact asupra agenţilor economici ofertanţi este cea de la articolul 202, alineatul (11) care se modifică şi va avea următorul cuprins: o ofertă prezintă un preţ aparent neobişnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi furnizat, executat sau prestat, atunci când preţul ofertat, fără TVA, reprezintă mai puţin de 70% din valoarea estimată a contractului respectiv ori, în cazul în care în procedura de atribuire sunt cel puţin 5 oferte care nu sunt considerate inacceptabile şi/sau neconforme, atunci când preţul ofertat reprezintă mai puţin de 85% din media aritmetică a ofertelor calculată fără a se avea în vedere propunerea financiară cea mai mică şi propunerea financiară cea mai mare.

I) LOTIZARE

 • Altă precizare adusă de OUG 77 se referă la procedurile organizate pe loturi, astfel că termenele de asteptare si termenele inauntrul carora persoana vatamata poate formula contestatie se raporteaza la valoarea estimata a fiecarui lot, publicata in invitatia de participare/anuntul de participare.
 • Deaseamenea o situaţie întâlnită în practică dar care nu era reglentată ca atare şi anume, în cazul în care atribuirea contractului de achiziţie publică se face pe loturi, raportul procedurii de atribuire poate fi elaborat şi pentru fiecare lot în parte.

J) GARANŢIA DE PARTICIPARE

 • În măsura în care CNSC respinge pe fond contestaţia, autoritatea contractantă va reţine contestatorului din garanţia de participare în raport cu valoarea estimată a contractului următoarele sume:

a) peste pragul de 15.000 euro şi până la 420.000 lei inclusiv – 1% din această valoare;
b) între 420.001 lei şi 4.200.000 lei inclusiv – 4.200 lei + 0,1% din ceea ce depăşeşte 420.001 lei;
c) între 4.200.001 lei şi 42.000.000 lei inclusiv – 7.980 lei + 0,01% din ceea ce depăşeşte 4.200.001 lei;
d) între 42.000.001 lei şi 420.000.000 lei inclusiv – 11.760 lei + 0,001% din ceea ce depăşeşte 42.000.001 lei;
e) între 420.000.001 lei şi 4.200.000.000 lei inclusiv – 15.540 lei + 0,0001% din ceea ce depăşeşte 420.000.001 lei;
f) peste 4.200.000.001 lei – 19.320 lei + 0,00001% din ceea ce depăşeşte 4.200.000.001 lei.

 • Prevederile Art. 2781 alin. (1) se aplică şi în cazul în care contestatorul renunţă la contestaţie. Totuşi măsurile prevăzute la alin. (1) nu vor fi aplicabile în măsura în care renunţarea la contestaţie a fost realizată ca urmare a adoptării de către autoritatea contractantă a măsurilor de remediere necesare, în condiţiile art. 2563 alin. (1).
 • În măsura în care instanţa competentă admite plângerea formulată împotriva deciziei Consiliului de respingere a contestaţiei, autoritatea contractantă are obligaţia de a returna contestatorului sumele prevăzute la alin. (1), în cel mult 5 zile de la data pronunţării deciziei instanţei de judecată. În măsura în care instanţa competentă admite plângerea formulată împotriva deciziei Consiliului prin care a fost admisă plângerea, respingând pe fond contestaţia, autoritatea contractantă va reţine sumele prevăzute la alin. (1).

K) MODIFICAREA COMPETENŢEI INSTANŢEI DE JUDECATĂ

 • Procesele si cererile privind acordarea despagubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate in cadrul procedurii de atribuire, precum si cele privind executarea, nulitatea, anularea, rezolutiunea, rezilierea sau denuntarea unilaterala a contractelor de achizitie publica se solutioneaza in prima instanta de catre sectia de contencios administrativ si fiscal a tribunalului in circumscriptia caruia se afla sediul autoritatii contractante.
 • Un aspect important care se modifică este că A.N.R.M.A.P. poate solicita instantei de judecata, in conditiile legii, constatarea nulitatii absolute a contractelor si daca deciziile luate de autoritatea contractanta in procesul de evaluare a ofertelor au avut la baza cerinte/criterii de calificare si/sau selectie ce nu se regasesc in fisa de date/anuntul de participare/invitatia de participare.
 • Litigiile privind constatarea nulitatii absolute a contractelor la solicitarea A.N.R.M.A.P. se solutioneaza, de către Tribunalul Bucureşti, Secţia contencios administrativ şi fiscal, potrivit dispoziţiilor art. 7202-7207 şi 7209 din Codul de procedură civilă, care se aplică în mod corespunzător.
 • Sentinţa Tribunalului Bucureşti poate fi atacată numai cu recurs, în termen de 15 zile de la data comunicării, la Curtea de Apel Bucureşti, Secţia contencios administrativ şi fiscal.