Întâlnim în practică situatii în care un ofertant nu poate participa singur cu ofertă la o procedură de achizitie publică organizată deo autoritate contractantă si atunci recurge la sustinerea unui tert.
Sustinerea tertului se acordă ofertantului-canditatului, indiferent de natura relatiilor juridice existente între ofertant/candidat si persoana respectivă pentru a îndeplini conditia capacitătii economice si financiare a ofertantului/candidatului ori capacitătii tehnice si profesionale a acestuia în procedura de achizitie publică, pentru a fi îndeplinite în cele mai bune conditii obligatiile contractuale asumate fată de autoritatea contractantă.
Regăsim aceste aspecte în Ordonanta de Urgentă nr. 34/2006 actualizată, la Art. 186.- (1) Capacitatea economică si financiară a ofertantului/candidatului poate fi sustinută, pentru îndeplinirea unui contract, si de o altă persoană, indiferent de natura relatiilor juridice existente între ofertant/candidat si persoana respectivă.

(2) În cazul în care ofertantul/candidatul îsi demonstrează situatia economică si financiară invocând si sustinerea acordată, în conformitate cu prevederile alin. (1), de către o altă persoană, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiază, de regulă, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care aceasta confirmă faptul că va pune la dispozitia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate.
Persoana care asigură sustinerea financiară nu trebuie să se afle în situatia care determină excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d).
Deasemenea, în legătură cu sustinerea unui tert trebuie să avem în vedere si Art. 190. Din OUG 34/2006 actualizată

(1) Capacitatea tehnică si profesională a ofertantului/candidatului poate fi sustinută, pentru îndeplinirea unui contract, si de o altă persoană, indiferent de natura relatiilor juridice existente între ofertant/candidat si persoana respectivă.

(2) În cazul în care ofertantul/candidatul îsi demonstrează capacitatea tehnică si profesională invocând si sustinerea acordată, în conformitate cu prevederile alin. (1), de către o altă persoană, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiază, de regulă, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care aceasta confirmă faptul că va pune la dispozitia candidatului/ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Persoana care asigură sustinerea tehnică si profesională nu trebuie să se afle în situatia care determină excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d).

(3) Atunci când un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comună, capacitatea tehnică si profesională se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În cazul în care grupul beneficiază de sustinerea tehnică si profesională a unei/unor terte persoane, capacitatea tehnică si profesională se demonstrează în conditiile prevăzute la alin. (2).

Observăm că în textul ambelor articole enuntate mai sus cu privire la sustinerea unui tert întâlnim sintagma “de regulă”.Prin sintagma “de regulă”, legiutorul a avut intentia de a face referire la forma pe care trebuie să o îmbrace actul, a fost o formă de prescriere a formei autentice pentru ngajamentul sustinătorului, atunci când nu este prezentată sustinerea prin alte mijloace de probă.

Documentatia de atribuire poate prevedea una dintre solutiile alternative cuprinse în textul OUG 34/2006 actualizată, se poate trece peste dispozitiile legale cu caracter de recomandare însă nu se poate contravene în niciun caz normelor cu caracter imperativ.

Angajamentul de sustinere din partea unui tert garanteaza autoritătii contractante faptul că, în situatia în care contractantul are dificultăti pe parcursul derulării contractului, tertul sustinător se obligă să asigure îndeplinirea tuturor obligatiilor contractuale prin implicarea sa în mod direct
În concluzie, angajamentul sde sustinere din partea unui tert trebuie prezentat în formă autentică.Depunerea angajamentului de sustinere din partea unui tert ăn altă formă, cum ar fi prin act sub semnătură privată, are drept consecintă respingerea ofertei ca inacceptabilă.