Contractul de parteneriat public privat ramâne în continuare în atentia autoritatilor publice si a investitorilor privati ca fiind unul daca nu chiar singurul instrument prin prin care se pot realiza obiective de mare complexitate pentru comunitate.
Reglementarea parteneriatului public privat a fost facuta prin legea nr. 178/2010 care a suferit modificari substantiale în anul 2011 precum si prin Normele Metodologice de aplicare a legii mai sus amintite.

Legiutorul defineste Contractul de parteneriat public privat la art. 4 lit g) din Legea nr. 178/2010 (actualizata):
“Contractul de parteneriat public-privat sau contractul de proiect reprezinta actul juridic care stipuleaza drepturile si obligatiile partenerului public si ale partenerului privat pentru întreaga perioada de functionare a parteneriatului public-privat, acoperind una sau mai multe dintre etapele proiectului de parteneriat public-privat, pe o durata determinata” ( Litera g) a fost modificata prin punctul 1. din Ordonanta de urgenta nr. 39/2011 începând cu 21.04.2011).
În continuare vom analiza conditiile de încetare a proiectului de parteneriat public-privat, prin prisma Legii nr. 178/2010 actualizata care la art. 25 stipuleaza ca parteneriatul public-privat înceteaza, dupa cum urmeaza:

a) în cazul expirarii termenului contractului încheiat între partenerul public si partenerul privat;

b) în baza acordului dintre partenerul public si partenerul privat;

c) în alte cazuri prevazute de lege sau de contract.

Termenul este unul dintre elementele esentiale avute în vedere de partile contractante la negocierea si semnarea Contractului de parteneriat public privat, fiind considerat una dintre conditiile esentiale ale acestuia.Durata contractului este determinata înca de la semnarea acestuia în baza ofertei finale depuse de investitorul selectat de autoritatea publica si totodata a negocierilor finale dintre parti.

Prelungirea duratei Contractului, notiune neprevazuta expres în lege, ar putea fi posibila prin acordul partilor daca intervin motive temeinice si care nu au putut fi prevazute la momentul semnarii contractului.
În cazul încetarii contractului de parteneriat public-privat prin expirarea termenului, compania de proiect este obligata sa restituie partenerului public bunurile publice si bunurile rezultate din derularea contractului de parteneriat public-privat, în mod gratuit si libere de orice sarcini, conform prevederilor prezentei legi.

Compania de proiect are obligatia sa notifice cu cel putin 90 de zile, dar nu mai mult de 120 de zile înaintea expirarii perioadei de valabilitate a contractului, partenerul public cu privire la intentia de a preda bunurile publice si bunurile rezultate din derularea contractului de parteneriat public-privat.
Partenerul public are obligatia de a prelua bunurile prevazute mai sus pâna la încetarea efectelor contractului.

Acordul de încetare a Contractului dintre partenerul public si cel privat intervine în cazul în care partenerul privat sesizeaza existenta unor cauze sau iminenta producerii unor evenimente de natura sa conduca la imposibilitatea realizarii activitatii sau prestarii serviciului de interes public, acesta notifica în termen de maximum 48 de ore acest fapt partenerului public, în vederea luarii masurilor ce se impun pentru asigurarea continuitatii activitatii sau a serviciului.
Încetarea Contractului prin acordul partilor înainte de termenul de finalizare poate fi stipulata ca si clauza generala în Contractul de parteneriat public privat.

O alta modalitate generala de încetare a contractului de parteneriatului public privat anterior expirarii duratei este rezilierea Contractului.
Daca partenerul privat se retrage unilateral (reziliere unilaterala) din contractul de parteneriat public-privat, investitia consumata pâna la acel moment ramâne ca participare la realizarea proiectului respectiv, compania de proiect si partenerul public neavând nicio obligatie de returnare a valorii investitiei respective catre partenerul privat.
În opinia noastra si partenerul public se poate retrage din Contract înainte de expirarea duratei Contractului daca aceasta clauza a fost mentionata în Contract, desi aceasta posibiltate nu este mentionata în mod expres de lege.
Partenerul public din Contractul de parteneriat public privat poate fi obligat la plata de despagubiri catre investitorul privat daca acestuia din urma i-au fost cauzate prejudicii.
Un alt caz de încetare a Contractului de parteneriat public privat priveste aparitia fortei majore, eveniment extern, imprevizibil, absolute invincibil si de neevitat, independent de vointa partilor care face imposibila executarea Contractului (definitia fortei majore o gasim în Noul Cod Civil la art. 1351).
Legislatia civila pe langa forta majora ca si caz de neexecutare a contractului mai prevede si cazul fortuit care este de natura sa absolve partea de executarea obligatiilor (art. 1351 alin 2 NCC).
Nu acelasi efect se produce în cazul impreviziunii care nu este considerata un caz de neexecutare a contractului.În aceasta situatie, partile sunt tinute sa îsi execute obligatiile chiar daca executarea lor a devenit oneroasa, fie datorita cresterii costurilor executarii propriei obligatii, fie datorita scaderii contraprestatiei.
Asa dupa cum legiutorul a prevazut la art. 26 din Legea parteneriatului public privat 178/2010 actualizata, pâna la data ramânerii definitive si irevocabile a hotarârii de dizolvare a companiei de proiect, la încetarea contractului de parteneriat public-privat, partile contractului de parteneriat public-privat sunt tinute de respectarea obligatiilor ce le revin potrivit legii si/sau contractului.

Av. Catalina Mircea
SCA MIRCEA SI ASOCIATII
pentru Revista de achizitii publice, februarie 2012