Obsevându-se o practică ce devenise destul de uzuală la unele autorităti contractante, AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTAREA ŞI MONITORIZAREA ACHIZIŢIILOR PUBLICE (ANRMAP), în calitatea sa de reglementator în domeniul achizitiilor publice, a impus printr-un Ordin anumite restrictii legate de clarificările solicitate de potentiali ofertanti la documentatiile de atribuire.
Astfel, în Monitorul Oficial nr. 328 din 15 mai 2012 a fost publicat Ordinul ANRMAP nr. 171 din 7 mai 2012 cu privire la clarificările ce vizează continutul documentatiei de atribuire.

Potrivit art.1 din acest Ordin, răspunsul autoritătii contractante la solicitarea de clarificări privind documentatia de atribuire, precum şi clarificarea cu privire la continutul documentatiei de atribuire emise de autoritatea contractantă reprezintă acte administrative prin care se aduc lămuriri/explicitări/limpeziri cu privire la continutul documentatiei de atribuire şi prin care nu se pot aduce modificări cu privire la continutul acesteia din urmă, aşa cum a fost publicată în S.E.A.P.

Prin această precizare a ANRMAP, clarificările sunt considerate acte administrative şi prin urmare pot fi atacate la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor (CNSC), ca orice alt act care face parte din procedura de achizitie publică.

După publicarea în SEAP a documentatiei de atribuire nu se mai pot aduce nici un fel de modificări acesteia.
La art. 2 Ordinul nr.171-2012 al ANRMAP arată că (1) În cazul în care autoritatea contractantă modifică, prin răspunsul la solicitarea de clarificări, continutul documentatiei de atribuire, termenele prevăzute la art. 256^2 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se raportează la data luării la cunoştintă de răspunsul autoritătii contractante cu privire la solicitarea adresată acesteia.

În cazul prevăzut la art.2 alin. (1), Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor analizează pe fond legalitatea modificării impuse de autoritatea contractantă, persoana vătămată putând contesta răspunsul la solicitarea de clarificări în termenul de 5 zile sau 10 zile începând cu ziua următoare luării la cunoştintă despre actul autoritătii contractante.

Apreciem ca fiind util acest Ordin prin care orice potential ofertant într-o procedură de achizitie publică se poate adresa organului administrativ – jurisdictional cu o contestatie la un act administrativ pe care îl consideră nelegal, drept pentru care, autoritătile publice vor trebui să fie mult mai atente cu răspunsul la clarificărie solicitate.

SCA MIRCEA SI ASOCIATII
av. Catalina Mircea
Revista de achizitii publice- iunie 2012