Potrivit Legii nr.166/2012 pentru aprobarea OUG 124/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială, publicată în Monitorul Oficial nr. 699 din 11.10.2012, legiutorul aduce o serie de modificări

Avocatnet: Va contactez intrucat pregatesc un material referitor la stimulentul de insertie in anul 2013, menit a incuraja reintoarcerea rapida a mamicilor in campul muncii. In acest sens, explicatiile unui avocat specializat in Dreptul Muncii de la Mircea si Asociatii ar fi foarte utile, motiv pentru care sper ca ma puteti ajuta in realizarea articolului.

Va detaliez mai jos intrebarile:

1. Ce schimbari a operat Legea nr. 166/2012 in ceea ce priveste reglementarile privind stimulentul de insertie?

Potrivit Legii nr. 166/2012 pentru aprobarea OUG 124/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială, publicată în Monitorul Oficial nr. 699 din 11.10.2012, legiutorul aduce o serie de modificări, inclusiv cu privire la posibilitatea ca părintele să beneficieze de stimulentul de inserţie, începând cu drepturile cuvenite lunii octombrie 2012, cu aplicabilitate şi în anul 2013.

Părintele, indiferent de concediul de crestere a copilului pentru care a optat, are dreptul să primească un stimulent de inserţie în cuantum, de 1 ISR (indicator social de referinţă) numai dacă obține venituri supuse impozitului, potrivit Legii nr. 571/2003 Codul fiscal, fie că este vorba de venituri rezultate din salarii, fie din activități independente sau din activități agricole şi reprezintă valoarea obţinută după aplicarea cotei de impozitare asupra venitului impozabil stabilit conform legii, corespunzător fiecărei categorii de venit.

Putem distinge următoarele situații de acordare a stimulentului, în funcție de durata concediului de creștere a copilului pentru care s-a optat părintele, astfel

  • Persoana care a optat pentru concediul de creștere a copilului în vârstă de până la 1 an, în situația în care obține venituri impozabile înainte ca minorul să împlinească vârsta de 1 an, la cerere, va beneficia de stimulentul de inserție, pentru perioada rămasă până la împlinirea de către copil a vărstei de 2 ani.
  • Persoana care a optat pentru concediul de creștere a copilului în vârstă de până la 2 ani, are dreptul să primească stimulentul de inserție în situația în care realizează venituri supuse impozitării, după împlinirea de către copil a vârstei de 1 an, pentru perioada rămasă până la împlinirea de către acesta a vârstei de 2 ani.
  • În cazul copilului cu handicap, stimulentul se acordă oricând, pe toată durata, părintelui îndreptățit, până la împlinirea vârstei de 3 ani de către copil.

NOTĂ: în cazul persoanelor care beneficiază de indemnizaţia lunară şi solicită dreptul la stimulent de inserţie, plata indemnizaţiei lunare se suspendă.

Pentru a primi stimulentul de inserție este necesar ca părintele care a beneficiat de concediul de creștere a copilului să depună o cerere de acordare a stimulentului de inserţie, la Primăria comunei, orașului, municipiului sau sectoarelor în cazul Municipiului București, aflate în raza domiciliului sau reședinței solicitantului, împreună cu actele doveditoare ale situaţiei de fapt în care se află.

Astfel, dreptul la stimulent de inserţie, se acordă pe bază de cerere scrisă, însoţită în mod obligatoriu de următoarele documente:
a) copia actului de identitate al solicitantului şi a certificatului de naştere al copilului pentru care se solicită dreptul ori, după caz, de livretul de familie, certificate pentru conformitate cu originalul de către persoana care primeşte documentele;
b) actele doveditoare privind calitatea solicitantului şi relaţia acestuia cu copilul/copiii pentru care solicită dreptul, pentru situaţiile prevăzute la art. 8 alin. (2) din OUG 111/2010;
c) actele doveditoare care să ateste îndeplinirea perioadelor prevăzute de art. 2 din OUG 111/2010;
d) dovada eliberată de angajator sau organele competente privind veniturile realizate;
e) dovada privind suspendarea activităţii pentru perioada în care se solicită concediul pentru creşterea copilului;
f) orice alte documente care să ateste îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate

2. Concret, care este regimul de acordare a acestui stimulent in anul 2013: in cat timp trebuie sa se intoarca mamele la serviciu pentru a beneficia de stimulent, care este suma pe care o vor primi lunar, etc.?

Prin Art. 2 alineatul 7 din OUG 111/2010, se stabileşte că opţiunea beneficiarului prevăzuta la alin. 1 din acelaşi act normativ, de a alege între perioada de 1 an, respectiv 2 ani, de concediu pentru creşterea copilului, se exprimă in scris, pe bază de cerere şi nu mai poate fi schimbată pe parcursul acorăarii drepturilor.

Concediul şi indemnizaţia lunară precum şi stimulentul de inserţie se cuvin pentru fiecare dintre naşteri, sau după caz, pentru fiecare din situaţiile prevăzute la art. 8 alin(2)din Ordonanţa de urgenţă 111/2010 completată şi modificată, respectiv:

  • De indemnizaţia lunară şi stimulentul de inserţie prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă beneficiază oricare dintre părinţii fireşti ai copilului, în raport cu opţiunea exprimată conform art. 2 alin. (1), dacă îndeplineşte condiţiile de acordare prevăzute de OUG 111/2010 cu modificările şi completările ulterioare.
  • Beneficiază de aceleaşi drepturi şi una dintre persoanele care a adoptat copilul, căreia i s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei sau care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgenţă, cu excepţia asistentului maternal profesionist care poate beneficia de aceste drepturi numai pentru copiii săi, precum şi persoana care a fost numită tutore.

În cazul în care intervine decesul părintelui care îndeplinea condiţiile pentru a beneficia de concediul şi de indemnizaţia lunară prevăzute la art. 2 alin. (1), respectiv de stimulentul de inserţie, părintele supravieţuitor are dreptul să beneficieze, la cerere, de drepturile prevăzute de OUG 111/2010, după cum urmează:
a) de drepturile părintelui decedat, în situaţia în care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă;
b) de drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, dacă îndeplineşte condiţiile de acordare, în funcţie de opţiunea nou-exprimată, raportată la vârsta copilului.

Durata de acordare a concediului pentru care a optat părintele se prelungeşte corespunzător în cazul suprapunerii a două sau mai multor situaţii de natură a genera acest drept.

Fondurile necesare plăţii drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, cheltuielile administrative, precum şi cele de transmitere a drepturilor se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

Calculul şi plata drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, inclusiv a contribuţiei individuale de asigurări sociale de sănătate, se fac de către Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale, prin agenţiile teritoriale.

NOTĂ : angajatorii nu au nicio obligaţie de plată către angajat cu privire la acordarea stimulentului de inserţie.

Valoarea stimulentului de insertie in anul 2013
Cuantumul stimulentului de insertie este stabilit in Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, prin indicatorul social de referinţã (ISR) la suma de 500 lei.

3. In ce conditii se poate pierde dreptul la stimulentul de insertie?
Dreptul la plata stimulentului de inserţie prevăzut la art. 7 din OUG 111/2010 cu modificările şi completările ulterioare, încetează începând cu ziua următoare celei în care:

  • copilul a împlinit vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap;
  • beneficiarul nu mai realizează venituri supuse impozitului și nici nu se află în concediul pentru creșterea copilului;
  • a avut loc decesul copilului.

Beneficiarul drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă este obligat să comunice în scris primăriei orice modificare intervenită în situaţia sa, de natură să determine încetarea sau suspendarea plăţii drepturilor, în termen de 15 zile lucrătoare de la apariţia acesteia.

Din punct de vedere fiscal, pentru dreptul la stimulentul de inserţie nu se datorează impozit şi nici contribuţiile sociale obligatorii stabilite de lege.

Av. Cătălina Mircea
Senior partner SCA MIRCEA ŞI ASOCIAŢII