Procedura ordonanţei de plată în noul Cod de Procedura Civila (NCPC) care urmează să intre în vigoare la data de 15 februarie 2013, o gasim reglementată ca procedură unică în privinţa creanţelor certe, lichide şi exigibile, la art. 1013-1024.
Odată cu intrarea în vigoare a NCPC se abrogă două acte normative ce se aplicau în această materie, respectiv O.G.nr.5/2001 privind Somaţia de plată şi O.U.G. nr.119/2007 privind Ordonanţa de plată.
Procedura Ordonanţei de plată se va aplica creanţelor certe, lichide şi exigibile constând în obligaţii de plată a unor sume de bani care rezultă dintr-un contract civil, inclusiv din cele încheiate între un profesionist şi o autoritate contractantă, constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însuşit de părţi prin semnătură ori în alt mod admis de lege.
Sunt exceptate de la aceasta procedură speciala creanţele înscrise la masa credală în cadrul unei proceduri de insolvenţă.
Deşi se urmareşte judecarea în regim de urgenţă şi recuperarea creanţelor de creditor cât mai grabnic, apreciem că noul cod de procedură civilă în fapt frânează acest proces prin introducerea obligativităţii procedurii prealabile a somaţiei care trebuie să fie comunicată debitorului, aspect ce denotă un formalism excesiv, în opinia noastră. Astfel, creditorul îi va comunica debitorului somația, prin intermediul executorului judecătoresc sau prin scrisoare recomandată, cu conţinut declarat şi confirmare de primire, prin care îi va pune în vedere să plătească suma datorată în termen de 15 zile de la primirea acesteia.
Instanţa competentă să soluţioneze cererea de emitere a Ordonanţei de plată este
instanţa competentă pentru judecarea fondului cauzei în primă instanţă.
Cuprinsul cererii de emitere a ordonanţei de plată este reglementat de Art. 1.016. – (1) şi va cuprinde următoarele elemente:

 1. numele şi prenumele, precum şi domiciliul sau, după caz, denumirea şi sediul creditorului;
 2. numele şi prenumele, codul numeric personal, dacă este cunoscut, şi domiciliul debitorului persoană fizică, iar în cazul debitorului persoană juridică, denumirea şi sediul, precum şi, după caz, dacă sunt cunoscute, codul unic de înregistrare sau codul de identificare fiscală, numărul de înmatriculare în registrul comerţului ori de înscriere în registrul persoanelor juridice şi contul bancar;
 3. suma ce reprezintă obiectul creanţei, temeiul de fapt şi de drept al obligaţiei de plată, perioada la care se referă acestea, termenul la care trebuia făcută plata şi orice element necesar pentru determinarea datoriei;
 4. suma ce reprezintă dobânzile aferente sau alte despăgubiri ce se cuvin creditorului, potrivit legii. Dacă părţile nu au stabilit nivelul dobânzii pentru plata cu întârziere, se va aplica rata dobânzii de referinţă stabilită de Banca Naţională a României. Rata de referinţă în vigoare în prima zi calendaristică a semestrului se aplică pe întregul semestru.
  Creditorul poate să pretindă daune-interese suplimentare pentru toate cheltuielile făcute pentru recuperarea sumelor ca urmare a neexecutării la timp a obligaţiilor de către debitor.
 5. semnătura creditorului.

La cerere se anexează înscrisurile ce atestă cuantumul sumei datorate şi orice alte înscrisuri doveditoare ale acesteia în numărul de exemplare necesar pentru fiecare parte aflată în litigiu şi desigur pentru instanţă.
Dovada comunicării somaţiei prevăzute la art. 1.014 alin. (1) se va ataşa cererii sub sancţiunea respingerii acesteia ca inadmisibilă.
Debitorul este obligat să conteste creanţa aşa dupa cum se menţionează la art. 1020 NCPC.Dacă debitorul contestă creanţa, instanţa verifică dacă contestaţia este întemeiată, în baza înscrisurilor aflate la dosar şi a explicaţiilor şi lămuririlor părţilor.
Dacă apărările de fond formulate de debitor presupun administrarea altor probe decât cele inscrisurile, iar acestea ar fi admisibile, potrivit legii, în procedura de drept comun, instanţa va respinge cererea creditorului privind ordonanţa de plată prin încheiere (debitorul va putea fi chemat din nou in judecata dar potrivit dreptului comun).
În cazul în care apărarea debitorului este întemeiată, instanţa va respinge cererea creditorului prin încheiere.
În cazul în care debitorul nu contestă creanţa, este obligatorie emiterea ordonanţei de plată.
Dacă instanţa, ca urmare a verificării cererii pe baza înscrisurilor depuse, precum şi a declaraţiilor părţilor, constată că pretenţiile creditorului sunt întemeiate, va emite o ordonanţă de plată, în care se precizează suma şi termenul de plată.
Dacă instanţa, examinând probele cauzei, constată că numai o parte dintre pretenţiile creditorului sunt întemeiate, va emite ordonanţa de plată numai pentru această parte, stabilind şi termenul de plată. În acest caz, creditorul poate formula cerere de chemare în judecată potrivit dreptului comun pentru a obţine obligarea debitorului la plata restului datoriei.
Termenul de plată prevăzut pentru plata creanţelor nu va fi mai mic de 10 zile şi nici nu va depăşi 30 de zile de la data comunicării ordonanţei. Judecătorul nu va putea stabili alt termen de plată, decât dacă părţile se înţeleg în acest sens.
Ordonanţa de plată este executorie chiar dacă este atacată cu cerere în anulare, şi are autoritate de lucru judecat provizorie până la soluţionarea cererii în anulare.
Ordonanţa de plată devine definitivă ca urmare a neintroducerii sau respingerii cererii în anulare, acesta reprezentând un aspect pozitiv pentru creditor faţă de procedura introducerii cererii de chemare în judecata potrivit dreptului comun în care hotărârea nu mai este executorie după etapa judecării pe fond a cauzei (indiferent dacă ne referim la profesionişti ori neprofesionişti).
O noutate adusă de NCPC privind procedura ordonanţei de plată constă în faptul că sunt definite şi autorităţile contractante ce pot fi parte în această procedură specială, astfel că prin autoritate contractantă se înţelege:

 1. orice autoritate publică a statului român sau a unui stat membru al Uniunii Europene, care acţionează la nivel central, regional sau local;
 2. orice organism de drept public, altul decât cele prevăzute la lit. a), cu personalitate juridică, care a fost înfiinţat pentru a satisface nevoi de interes general, fără scop lucrativ, şi care se află în cel puţin una dintre următoarele situaţii:
  1. este finanţat, în majoritate, de către o autoritate contractantă, astfel cum este definită la lit. a);
  2. se află în subordinea sau este supus controlului unei autorităţi contractante, astfel cum este definită la lit. a);
  3. în componenţa consiliului de administraţie ori, după caz, a consiliului de supraveghere şi directoratului, mai mult de jumătate din numărul membrilor sunt numiţi de către o autoritate contractantă, astfel cum este definită la lit. a);
 3. orice asociere formată de una sau mai multe autorităţi contractante dintre cele prevăzute la lit. a) sau b).

O altă noutate adusă de NCPC rezidă în faptul că pe citaţia pentru debitor se va preciza că este obligat să depună întâmpinare cu cel puţin 3 zile înaintea termenului de judecată, făcându-se menţiune că, în cazul nedepunerii întâmpinării, instanţa, faţă de împrejurările cauzei, poate considera aceasta ca o recunoaştere a pretenţiilor creditorului, dar Întâmpinarea nu se comunică reclamantului, care va lua cunoştinţă de cuprinsul acesteia de la dosarul cauzei.

Apreciem că necomunicarea Întâmpinării reclamantului creditor este de natură să pună în dificultate creditorul care va trebui să îşi formuleze apărarea “pe loc” şi să aducă contra-argumente celor susţinute de debitor prin Întâmpinare care pot fi atât apărări pe fond de care nu are cunoştinţă, cât şi excepţii care ar trebui analizate mai temeinic.
Durata procedurii – În cazul în care debitorul nu contestă creanţa prin întâmpinare, ordonanţa de plată va fi emisă în termen de cel mult 45 de zile de la introducerea cererii.

Nu intră în calculul termenului de 45 zile perioada necesară pentru comunicarea actelor de procedură şi întârzierea cauzată de creditor, inclusiv ca urmare a modificării sau completării cererii.
Cererea în anulare – Debitorul poate formula cerere în anulare în termen de 10 zile de la data înmânării sau comunicării, impotriva ordonanţei de plată.

Noutatea adusa de NCPC în privinţa formulării Cererii în anulare constă în faptul că aceasta poate fi introdusă şi de creditor împotriva încheierilor prevăzute la art. 1.020 alin. (1) şi (2), precum şi împotriva ordonanţei de plată prevăzute la art. 1.021 alin. (2), în termenul de 10 zile de la comunicare ( În reglementările anterioare cu privire la somaţia de plată sau ordonanţa de plată, nu exista aceasta posibilitate ca şi creditorul să promoveze cerere în anulare).

Cererea în anulare nu suspendă executarea. Suspendarea va putea fi însă încuviinţată, la cererea debitorului, numai cu dare de cauţiune, al cărei cuantum va fi fixat de instanţă.

Dacă instanţa învestită admite, în tot sau în parte, cererea în anulare, aceasta va anula ordonanţa, în tot sau, după caz, în parte, pronunţând o hotărâre definitivă

Hotărârea prin care a fost respinsă cererea în anulare este definitivă.
Titlul executoriu – Ordonanţa de plată este executorie, chiar dacă este atacată cu cerere în anulare şi are autoritate de lucru judecat provizorie până la soluţionarea cererii în anulare.
Ordonanţa de plată devine definitivă ca urmare a neintroducerii sau respingerii cererii în anulare.
Menţionăm că odată cu data intrării în vigoare a Codului de procedură civilă, referirile din cuprinsul actelor normative la o hotărâre judecătorească “definitivă şi irevocabilă” sau, după caz, “irevocabilă” se vor înţelege ca fiind făcute la hotărârea judecătorească “definitivă”.

Deasemenea, ori de câte ori printr-un act normativ se prevede învestirea cu formulă executorie a unei hotărâri judecătoreşti ori a altui înscris, acestea vor fi puse în executare, de la data intrării în vigoare a Codului de procedură civilă, fără a fi necesară învestirea cu formulă executorie. Constatam astfel ca prin NCPC a fost eliminata procedura învestirii cu formulă executorie, drept pentru care exista numai procedura incuviintarii executarii silite.
În reglementarile anterioare, potrivit OUG 119/2007 ordonanţa de plată era considerata titlu executoriu pe când somaţia de plată trebuia învestită cu formula executorie ori prin NCPC aceste diferenţe de tratament pentru trecerea la faza executarii silite sunt inlaturate, existând o procedură unică pentru toate hotărârile pronunţate de instanţe.

Împotriva executării silite a ordonanţei de plată partea interesată poate face contestaţie la executare, potrivit dreptului comun. În cadrul contestaţiei nu se pot invoca decât neregularităţi privind procedura de executare, precum şi cauze de stingere a obligaţiei ivite ulterior rămânerii definitive a ordonanţei de plată.

Avocat Cătălina Mircea
SCA MIRCEA & ASOCIAŢII