Unul dintre scopurile şi deasemenea principiile importante prevazute în Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 este asigurarea transparenţei şi integrităţii procesului de achiziţie publică.
Legiuitorul a înţeles importanţa şi sensibilitatea pe care o presupune semnarea contractelor de publicitate media şi a reglementat distinct acest tip de contract, stabilind pe langă regulile generale şi reguli speciale de transparenţă aplicabile în procedura de achiziţie publică a unor astfel de contracte.

Potrivit art. 58. din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, în cazul atribuirii contractelor de publicitate media, cu o valoare anuală cumulată, fără TVA, estimată ca fiind mai mare decât echivalentul în lei a 15.000 euro, autoritatea contractantă are obligaţia de a publica un anunţ de participare şi un anunţ de atribuire, în sistemul informatic de utilitate publică disponibil pe internet, la o adresă dedicată, precum şi pe pagina proprie de internet.

Prin contract de publicitate media se înţelege orice contract de servicii având ca obiect difuzarea de reclamă sau alte forme de promovare prin intermediul mijloacelor de informare în masă scrise, audiovizuale sau electronice.

Autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza în anunţul de participare criteriile de calificare şi selecţie şi, în situaţia în care criteriul de atribuire a contractului este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, algoritmul de calcul al punctajului; anunţul trebuie să fie însoţit de un referat de oportunitate prin care se justifică raţiunea achiziţiei serviciilor de publicitate, precizându-se totodată impactul urmărit şi criteriile de măsurare a rezultatului obţinut.

În cel mult 120 de zile de la data finalizării contractului de servicii de publicitate, autoritatea contractantă are obligaţia de a publica în sistemul informatic un raport de evaluare a impactului achiziţiei serviciilor de publicitate.

Contractele de publicitate media trebuie să conţină în mod obligatoriu şi următoarele clauze specifice referitoare la obligaţia părţilor de a asigura, inclusiv pe parcursul îndeplinirii contractului, accesul publicului cel puţin la următoarele informaţii:

  • destinatarii finali ai fondurilor de publicitate,
  • criteriile de alocare a acestor fonduri,
  • sumele alocate fiecărui beneficiar final
  • termenele de îndeplinire a prevederilor contractuale.

Accesul publicului la informaţiile menţionate mai sus se realizează prin grija autorităţii contractante care are obligaţia de a deţine informaţii actualizate cu privire la modul de îndeplinire a contractului.

În cazul contractelor de publicitate media este obligatorie menţionarea denumirii autorităţii/autorităţilor contractante în materialul publicitar.

Semnarea contractelor de publicitate media de către autorităţi contractante are ca principal obiectiv informarea publicului despre diverse evenimente, programe sau promovarea altor informaţii de interes cu impact general.
Având în vedere uşurinţa cu care se pot încheia contractele de publicitate media privind prin prisma obiectului acestora, tranparenţa trebuie să fie unul dintre principiile esenţiale care trebuie să stea la baza acestora.

SCA Mircea şi Asociaţii
Av. Cătălina Mircea
pentru Revista de achizitii publice